• Todos
 • Libros
 • eBooks
 • Películas
 • Dispositivos Tagus
InicioeBooksCatalán

Economía

Valoraciones

 • (1)

Precios

 • Menos de (4)
 • De a (26)
 • De a (8)
 • De a (19)
L'ECONOMIA DE LES DESIGUALTATS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 04/07/2014
THOMAS PIKETTY
EDICIONS 62, 2014

Resumen del eBook

La desigualtat és el problema que defineix els nostres temps i essencialment és la conseqüncia de la concentració del capital en unes poques mans. Com es pot establir una redistribució de la riquesa més justa i eficaç? Leconomia de les desigualtats és una anlisi brillant, lúcida i rigorosa dels mecanismes socioeconmics que les provoquen i demostra que lactual augment de la desigualtat es deu a opcions de política econmica i no a factors estructurals. La qüestió de la desigualtat i de la redistribució se situa al centre mateix del debat polític... El conflicte dreta-esquerra demostra que els desacords en loportunitat i la forma concreta duna acció pública de redistribució no es deuen necessriament a principis oposats de justícia social, sinó més aviat a anlisis contradictries dels mecanismes econmics i socials que produeixen les desigualtats... El veritable conflicte se situa en la manera més eficaç de fer progressar realment les condicions de vida dels més desafavorits i en labast dels drets que es poden atorgar a tothom. Només una anlisi minuciosa dels mecanismes socioeconmics que produeixen la desigualtat podria donar la seva part de veritat a aquestes dues visions extremes, i potser contribuiria, daquesta manera, a lestabliment duna redistribució més justa i més eficaç. Lobjectiu daquest llibre és presentar lestat actual dels coneixements que permeten progressar en aquesta direcció. Thomas Piketty ... Leer resumen completo

7.99€

7.59€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
EL MAR QUE TINC (EBOOK)
ROBERT RODERGAS
, 2012

Resumen del eBook

El mrqueting ha estat estudiat, teoritzat, perfeccionat i, sovint, glorificat com una disciplina molt valuosa en lmbit dels negocis. També ha estat qüestionat, per ningú abans hi havia posat una mirada tan incisiva i desacomplexada com ho ha fet Robert Rodergas en aquest recull de deu articles publicats al diari El Punt, i que ara es recopilen aquí.El títol, amb locurrent joc fontic, ja ens dóna una pista del carcter irnic amb qu es tracten les relacions entre la gestió comercial, els productes, les marques, la publicitat i els consumidors. Relacions que, avui tecnificades, no són diferents de les que establiren fa segles els mercaders del nostre mar.Lautor, publicitari de tota la vida, ha conegut les clarors i les ombres del mrqueting modern, per aix és capaç de despullar-lo de la imatge dinfal·lible amb qu alguns lhan volgut adornar, sense regatejar-li els valors que aporta a la gestió empresarial. ... Leer resumen completo

7.19€

7.19€

(eBook - formato digital)

23 COSES QUE NO ENS EXPLIQUEN SOBRE EL CAPITALISME (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 08/03/2012
, 2012

Resumen del eBook

¿És veritat que el mercat lliure és la solució a tots els nostres problemes? ¿Qu ha canviat més vides i ha revolucionat més el món: internet o laparició de la rentadora? ¿És bona, leconomia globalitzada?A 23 coses que no us expliquen sobre el capitalisme, un dels pensadors més iconoclastes del moment desmunta un per un els grans mites sobre el capitalisme i el món en qu vivim: la globalització no est enriquint el món, els països pobres són, en realitat, més emprenedors que els rics i els directors dempresa més ben pagats no són ni de bon tros els més eficients. Ple de dades, ancdotes i humor, aquest llibre agut i revelador desmenteix veritats aparentment irrefutables, denuncia la ineficincia, les desigualtats i la cobdícia que minen el nostre sistema i sesforça a buscar alternatives, proposant noves maneres de fer les coses i demostrant que un altre món -un món millor, i més just- és possible. ... Leer resumen completo

14.99€

14.24€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
MRQUETING I APLICACIÓ DE LA COMUNICACIÓ EN LA MÚSICA POPULAR (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 26/03/2014
IRENE COLOM VALLS

Resumen del eBook

Aquest llibre és un manual sobre com la comunicació,estratgica i en relació amb el mrqueting, pren forma al servei de la música. Els conjunts musicals, i més concretament, els músics de la música popular -el pop i el rock, principalment-, en tant que creadors duna obra artística, són els primers interessats en qu la seva ob ra pugui ser coneguda, compartida i gaudida pels públics. És així com el mrqueting pot esdevenir una font dorientació des don encarar la seva activitat artística i la comunicació, a partir dels seus principis, eines i estratgies -des de les més convencionals fins a les recents formes de promoció digital- es presenta al seu servei. La comunicació i el mrqueting, així, desenvolupen part del seu potencial per afavorir a lmbit social, econmic i artístic que és la música popular. ... Leer resumen completo

18.00€

17.10€

(eBook - formato digital)

RISC DE TIPUS D'INTERS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 20/06/2014
HORTÈNSIA FONTANALS I ALBIOL; ELISABET RUIZ I DOTRAS

Resumen del eBook

La variable tipus dinters és una variable bsica en lanlisi financera. El seu estudi dóna informació sobre quins tipus dinters són rellevants en el mercat i sobre com shan de quantificar. El risc que genera la variabilitat dels tipus dinters és un dels riscos financers importants sobretot en la gestió de carteres de renda fi xa i la seva repercussió en empreses financeres i dassegurances. El llibre est dividit en dues parts. En la primera sestudia lestructura de tipus dinters i sanalitzen els diferents tipus que coexisteixen en el mercat en cada moment. Sen diferencia la naturalesa, efectius i nominals, i també la localització en el temps i el termini al qual estan associats, spot i forward. En la segona part sestudia lefecte de la volatilitat dels tipus dinters en carteres de renda fixa i les solucions tcniques per a immunitzar-les. ... Leer resumen completo

22.00€

20.90€

(eBook - formato digital)

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET I ESTAT DE FLUXOS D¿EFECTIU (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 09/04/2010
NÚRIA ARIMANY SERRAT; CARME VILADECANS RIERA
, 2010

Resumen del eBook

La finalitat bsica daquest llibre és realitzar una anlisis, tant des dun punt de vista tcnic com prctic, dels dos nous estats comptables: Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN) i Estat de fluxos defectiu (EFE).Es defineix i presenta lestructura i els objectius daquests dos estats comptables.Es descriu, pas a pas la meto dologia, la seva utilitat i la seva interpretació.Utilitza un llenguatge clar i senzill.Inclou exercicis prctics al final de cada capítol. ... Leer resumen completo

6.99€

6.64€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
HISTRIA ECONMICA DE CATALUNYA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/12/2012
GASPAR FELIU MONFORT
BASE

5.90€

5.90€

(eBook - formato digital)

COACHING A LA PRCTICA (EBOOK)
VV.AA.
AMAT EDITORIAL, 2013

Resumen del eBook

Qu és el coaching? Per a qu serveix? Qui el necessita? Com sinicia i quan sacaba? Quines eines sutilitzen? Qu passa a cada sessió?A través dels deu professionals del coaching de diferents mbits, aquesta obra respon a aquestes i altres qüestions, al mateix temps que descriu detalladament la seva prctica. Aquest llibre de co aching est escrit per deu autors i cada un dells est especialitzat en una rea de coaching diferent que es mostra a través dels casos reals: executiu, emprenedors, psicolgic, educació, salut, vocació professional, personal, equips de treball, psicolgic i per últim coaching per a un mateix.Amb la lectura de cada capítol coneixer un mbit diferent de com aplicar el coaching i una gran varietat destils per practicar-lo, al mateix temps que gaudir amb cada una de les deu histries dxit que ens ofereix aquesta obra.Tot el llibre est basat en casos reals. Reptes, pors, debilitats i fortaleses expressats per diferents clients que mostren totes les oportunitats que ens ofereix el coaching. És un llibre escrit per varis autors, doncs no existeix una única manera, ni un únic estil i els clients i els seus objectius també son molt variats.Tant si ens plantegem de fer un canvi a la nostra vida com si és un coach experimentat, aquest llibre aporta valuosos coneixements.Al llegir-lo tindr la sensació destar present i observant la intimitat dun procés de coaching. ... Leer resumen completo

6.99€

6.64€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
NEUROMARKETING SUPERMERCATS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 27/04/2014

Resumen del eBook

El llibre tracta sobre quines tcniques utilitzen els supermercats amb lobjectiu daugmentar les vendes i el temps destada a través del neuromrketing

(1 valoracion)
Guardado por:
 • 1 opinion

14.74€

14.00€

(eBook - formato digital)

GESTIÓ DEL CIRCULANT (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 31/10/2012
ACCID
, 2009

Resumen del eBook

La gestió del circulant és una de les claus per millorar leficincia i generar valor en qualsevol empresa. En aquest sentit, la correcta gestió de les existncies, comptes a cobrar, tresoreria i passius a curt termini és una de les tasques clau dels departaments financers i doperacions. En aquesta obra, en primer lloc, es des criuen des duna perspectiva professional i prctica les principals eines de gestió del circulant, tractant temes com les seves implicacions estratgiques, la gestió de les existncies, el crdit management, la morositat, el cash management... En segon lloc, sexposen els resultats de diverses investigacions recents sobre el tema. Finalment, en la tercera part, sestudien diferents casos prctics basats en empreses reals. ... Leer resumen completo

6.99€

6.64€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
ANALISI INTEGRAL D¿EMPRESES (EBOOK)
ORIOL AMAT SALAS

Resumen del eBook

A través de lanlisi integral duna empresa saconsegueix una visió clara dels seus aspectes qualitatius (les persones, lestratgia, loperativa) i dels seus aspectes quantitatius relacionats amb els comptes anuals (situació patrimonial, financera i econmica).Daquesta forma podem diagnosticar les seves fortaleses i debilitats en temes com:QUI?: lempresari, lequip directiu i les persones que formen part de lempresa.QU fa lempresa?: aspectes estratgics (sector, productes i serveis, competidors, barreres dentrada, etc.)COM ho fa lempresa?: aspectes operatius (compres, innovació, producció, qualitat, logística, comercialització, servei postvenda, administració, etc.)Aspectes economicofinancers: endeutament i capitalització, solvncia a curt termini, fons de maniobra, gestió dels terminis de cobrament i pagament, gestió dels actius, capacitat de generar beneficis, creació de valor i rendibilitat, autofinançament, etc.També sexposen altres temes relacionats amb lanlisi dempreses com:Formulació destats comptables previsionalsDetecció de maquillatgesAnlisi de grups dempresesAnlisi des de la perspectiva dentitats de crdit i agncies de ratingAnlisi dempreses cotitzades en borsaAnlisi internacional dempresesAquest llibre exposa els conceptes precisos per a poder ananlitzar de forma integral una empresa i així determinar les seves fortaleses i debilitats i formular recomanacions que contribueixin a millorar la situació actual i les perspectives de futur.Per a clarificar els temes al mxim sacompanyen més de vint casos prctics resolts basats en empreses reals (Telepizza, El Corte Inglés, Enron, Fórum Filatélico, Parmalat, Inditex, Caprabo, Philips, Iberia, BonPreu, Eurodisney, SolMeli...). ... Leer resumen completo

9.99€

9.49€

(eBook - formato digital)

GUANYAR A LA BORSA ÉS POSSIBLE (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 16/10/2012
JOSEF AJRAM
PLATAFORMA, 2012

Resumen del eBook

Conegut per la seva vessant esportiva, Josef Ajram acumula dotze anys dexperincia en borsa i més de nou anys dedicant-se aldaytrading, i, amb una filosofia semblant a aquella que lha portat al cim de lesport de resistncia, ha evitat els obstacles de la crisi tecnolgica, el crac immobiliari i el crac bancari mundial. El seu mtode consisteix a aplicar alguns dels elements que es descriuen detalladament en aquest llibre, elements que tenen en comú lobservació, la perseverança i el fet de no quedar-se mai amb cap actiu en el moment de tancament de cada sessió. Aquest llibre, extret del seu reeixit curs sobre borsa i valors, introdueix el lector en el món prctic de la inversió utilitzant termes senzills i exemples amens. ... Leer resumen completo

9.99€

9.49€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
ON ÉS EL LÍMIT? (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 16/10/2012
JOSEF AJRAM
PLATAFORMA

Resumen del eBook

Jo no sóc cap ex broker que un bon dia va tenir un mal moment, va decidir replantejar-se la vida, començar de zero, abandonar la Borsa i dedicar-se a anar amb bicicleta. No, no sóc daquests. Vaig decidir convertir-me en esportista dultrafons i participar en les proves més dures del món per a intentar esbrinar on és el límit del cos hum on és el meu límit, de la mateixa manera que un bon corredor de Borsa ensuma, escolta, tanteja i arrisca per a aprofitar una bona ona i saber fins quan es pot aguantar i en quin moment cal vendre. ... Leer resumen completo

7.49€

7.12€

(eBook - formato digital)

EL PENSAMENT ECONMIC A CATALUNYA (1760-1840) (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 18/01/2010
, 2010

Resumen del eBook

El pensament econmic a Catalunya (1760-1840) és, amb tota seguretat, una obra bsica sobre la histria del pensament econmic a Catalunya. Escrit lany 1970 per un llavors jove economista Ernest Lluch, aquesta obra -resum de la seva tesi doctoral- es manté encara avui dia del tot vigent, pel seu rigor, exhaustivitat de la recer ca i ambició científica que presenta. Si en el seu moment va destacar per la novetat en el coneixement del món de les idees en relació amb la presa de conscincia dun passat que no tenia res a veure amb all que sensenyava en el món acadmic sota les mans del franquisme, avui és un document dun valor incalculable: un estudi que ha resistit amb escreix el pas del temps, perqu manté una connexió directa amb els problemes del país dahir i davui.Aquesta reedició es presenta amb dos textos introductoris que completen el text i ens permeten de vincular-lo més estretament amb el rol que va tenir Ernest Lluch en la política econmica catalana: per un costat, lacurada anlisi del doctor Francesc Artal, un dels seus deixebles i membre del patronat de la Fundació Ernest Lluch, i per laltre, el prtic del doctor Fabi Estapé, director de tesi dErnest Lluch. ... Leer resumen completo

9.99€

9.49€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
LA BONA CRISI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/12/2009
PORTIC, 2009

Resumen del eBook

Després de La Bona Vida o La Bona Sort, llibres que han convocat lectors darreu del món, lex Rovira completa la trilogia amb La Bona Crisi: un seguit de cartes on sofereixen les claus per transformar la prpia vida a partir de laprenentatge que genera una crisi, sigui de la naturalesa que sigui. lex Rovira presenta exemples de superació amb paraules que fan prendre conscincia dun mateix i que ajuden a reinventar-se.Superar una crisi -la crisi- no és tornar a TENIR, sinó aconseguir SER, afrontar cada instant amb esperança i sentit de la realitat. Les cartes que llegireu proposen assumir la dificultat com a signe de vida, desafiar la rutina, aprendre a pensar de manera diferent, trobar un sentit al dolor... i treure partit de la Bona Crisi. ... Leer resumen completo

7.99€

7.59€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
MANHATTAN LÍQUID (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 18/01/2010
, 2010

Resumen del eBook

Manhattan líquid és una crnica intimista i híbrida, on el paisatge narrat i lassaig van entreteixint-se amb el reportatge i el relat memorístic. Lescenari urb es la ciutat de Nova York i el rerafons histric són les setmanes de la tardor del 2008 que van des del crash de Wall Street, lespasme més agut de la Gran Recessió, fi ns lelecció de Barack Obama com a primer president negre dels EUA. Un recorregut per les penombres de la prpia identitat individual i també per memria del segle XX, que sovint sentrecreuen, i una sacsejada histrica que lautor Llibert Ferri arriba a experimentar i integrar com a viatge exterior i interior alhora.En un equilibri perfecte de rigorositat histrica, divulgació acadmica i literatura personal, Llibert Ferri construeix un llibre irrepetible, una narració que parla del món i també dell mateix, i en el qual batega, malgrat la desgrcia del present, un al desperança en la raça humana que és del tot reconfortant i necessari. ... Leer resumen completo

9.99€

9.49€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
SALVA ELS TEUS DINERS! (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 17/10/2011
MARC FIORENTINO
ARA LLIBRES, 2011

Resumen del eBook

Tens entre 1.000 euros i un milió deuros al banc? Per molts anys, aquest és el teu llibre! Després darrasar a França, arriba al nostre país la dieta definitiva per a leconomia domstica, el mtode Dukan per als teus estalvis.Després de la crisi del 2008, el món de lestalvi ha canviat. Les regles clssiques ja no serveixen, i mai res no tornar a ser igual. La gestió tradicional dels estalvis, la de la familia mitjana, ha saltat pels aires. Com pots protegir els teus estalvis en els prxims anys? Thas de refiar dels bancs? I dels assessors, que no van saber preveure larribada de la crisi? NO. Marc Fiorentino ha decidit ajudar tots aquells que no saben a qui escoltar. Una guia, extremament clara i plena dexemples prtics, on trobars els consells més sensats per invertir els teus diners, AVUI.Prleg i adaptació dAlex Saz Carranza."Honestedat, lucidesa i sentit comú fan daquest llibre una inversió excel·lent. Per 15,95 euros pots estalviar-te molts disgustos i guanyar-te un bon estalvi a llarg termini. Tel recomano sincerament."lex Rovira ... Leer resumen completo

9.99€

9.49€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
CATALONIA, NEXT BRAND IN EUROPE (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 17/07/2013
ALBERT CASTELLON
ARA LLIBRES

Resumen del eBook

Albert Castellón, l?home queva idear el pla que ha portat les cerveses Moritz a liderar el seu sector, ens parla de Catalunya i de mrqueting, de política i de gestió empresarial. Per a un futur millor, perqu tenim un pla. ?La teoria de posicionament de mrqueting és una disciplina extraordinriament necessria per encarar el f utur de Catalunya.? ... Leer resumen completo

9.99€

9.49€

(eBook - formato digital)

PRINCIPIS D'ECONOMIA DEL CONEIXEMENT. CAP A UNA ECONOMIA GLOBAL DEL CONEIXEMENT. (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JORDI VILASECA I REQUENA; JOAN TORRENT I SELLENS

Resumen del eBook

Aquest llibre ens obre les portes a noves interpretacions de lactivitat econmica. La conceptualització de leconomia del coneixement, la identificació dels seus pilars, la comparació dels seus diferents models de transició, lestudi dels canvis en lagent econmic més implicat en aquesta transformació, lempresa, i la interpreta ció del coneixement com un agent prioritari en lexplicació del creixement econmic ens conviden a una reflexió per al futur: serem capaços dendinsar-nos i reeixir en el camí cap a aquest nou model econmic del segle XXI? ... Leer resumen completo

27.00€

25.65€

(eBook - formato digital)

EL MRQUETING VIRAL (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
SÍLVIA SIVERA BELLO

Resumen del eBook

Internet est canviant la publicitat. Els missatges sestenen com virus per la xarxa. Aquest llibre explica com passa, quines són les millors maneres de provocar el mrqueting viral i quines campanyes ho han fet millor.

9.90€

9.40€

(eBook - formato digital)

INVESTIGACIÓ DE MRQUETING (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JAUME SISTAC I PLANAS; MARTA OLIVA SOLÉ; SANTIAGO ORTEGO CARAZO

Resumen del eBook

Els objectius daquesta obra son: donar a conixer la utilitat de la investigació comercial, proporcionar els coneixement necessaris que permetin obtenir la informació que es necessiti, descriure les etapes de qualsevol procés dinvestigació, presentar les principals tcniques dinvestigació y mtodes danlisis i facilitar les lín ies mestres per lelaboració del projecte dinvestigació. ... Leer resumen completo

35.50€

33.72€

(eBook - formato digital)

ELS ESTATS FINANCERS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
CARME COLL

Resumen del eBook

Els estats financers són els comptes anuals duna empresa. Són una radiografia dels números de la companyia. Aquest llibre explica pas a pas, entrada per entrada, la informació que han de dur uns estats financers i com es calcula i es presenta.

9.90€

9.40€

(eBook - formato digital)

LES RELACIONS PÚBLIQUES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JORDI XIFRA TRIADÚ

Resumen del eBook

Les relacions públiques socupen de la comunicació entre una empresa i el seu públic. És una relació basada en lestratgia i que disposa de molts mecanismes per aconseguir els seus objectius. Aquest llibre serveix com a introducció i, sobretot, com a manual diniciació per a interessats en la matria. A més de descriure els pri ncipals mtodes de les relacions públiques, dóna eines per treballar-hi. ... Leer resumen completo

9.90€

9.40€

(eBook - formato digital)

INTRODUCCIÓ A LA INFORMACIÓ FINANCERA DE L'EMPRESA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
DOLORS PLANA; JOSÉ MARÍA LÓPEZ DE PEDRO; ÀNGELS FITO

Resumen del eBook

El professional ha de dominar un llenguatge, el comptable i financer, que li permeti comunicar-shi, i conixer els criteris que aquells empraran per avaluar la seva empresa. El llibre presenta un conjunt de conceptes i eines, amb nombrosos exemples i notes, que serviran al lector per conixer quin és el contingut i la utilita t de la informació financera elaborada per les empreses. ... Leer resumen completo

26.00€

24.70€

(eBook - formato digital)

PROBLEMES D'ESTADÍSTICA AMB APLICACIÓ A L'ENGINYERIA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
GISELA PUJOL VÁZQUEZ; FERNANDO GARCÍA CIAURRI; JOSEP GIBERGANS BÁGUENA

Resumen del eBook

Lobjectiu principal del llibre és el de capacitar lestudiant per a tractar amb seguretat problemes relacionats amb la Probabilitat i lEstadística, presentant a la vegada aplicacions en el camp de lEnginyeria.

27.00€

25.65€

(eBook - formato digital)

LA COMUNICACIÓ CORPORATIVA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JORDI MORATÓ BULLIDO

Resumen del eBook

Conceptes com imatge i identitat, reputació o responsabilitat social corporativa giren de fa temps al voltant de les organitzacions i empreses que han integrat la comunicació com una de les seves principals receptes per a lxit. Són elements, entre molts daltres, de lanomenada comunicació corporativa. Aquest llibre permet co nixer-ne levolució i la importncia i comprendre com funciona, com es dissenya i com sexecuta amb lobjectiu dincrementar la competitivitat i les opcions de reeixir. ... Leer resumen completo

9.90€

9.40€

(eBook - formato digital)

ECONOMIA CONTEMPORNIA D'SIA ORIENTAL (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
PABLO BUSTELO; CLARA GARCÍA; ILIANA OLIVIÉ

Resumen del eBook

Lsia oriental és la regió vers la qual sest desplaçant el centre de gravetat industrial, comercial, tecnolgic i financer de leconomia mundial. És una regió no solament molt mplia (téun terç de la població mundial), sinó també molt heterognia. Així, reuneix economies de mida molt diversa, des de la Xina o el Japó fins a Laos o Brunei, i de nivell de desenvolupament molt desigual, des del Japó o Singapur fins a Cambodja o Myanmar, passant per una mplia gamma deconomies intermdies. Aquest llibre presenta una visió panormica de la situació econmica actual de la regió, repassa la seva evolució durant els últims decennis i analitza la creixent importncia de lsia oriental al món i els principals debats que la seva evolució ha suscitat. A més, inclou estudis detallats país per país, que permeten anar més enll de les habituals generalitzacions i donar compte de lmplia diversitat de la regió. ... Leer resumen completo

29.00€

27.55€

(eBook - formato digital)

DES DE LA TRINXERA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
EDUARD FARRAN TEIXIDÓ

Resumen del eBook

Parir idees. Aquesta és lessncia de la publicitat. Idees que sedueixin i que funcionin. Tant fa si parlem de publicitat de tota la vida, de nova publicitat o de publicitat online. Per don venen les idees? Tothom pot ser creatiu? Qu fem per estimular el naixement de les idees? Quina és la bona? Com sho fan els professionals? Com es ven una idea? Com es defensa una idea? Qu hi ha i qui hi ha darrera del dia duna agncia de publicitat? Com treballen els creatius? Realment est canviant la publicitat? Darrere la creativitat publicitria hi ha moltes preguntes i unes quantes més que no he escrit. Jo les he provat de contestar una a una de lúnica manera que crec convincent: des de lexperincia. Des del dia a dia del qui treballa en el sector i que ha tastat diferents mercats nacionals i internacionals. Des del foc creuat diari que crec que és el que realment atrau a qui comença en aquesta apassionant professió. Ladrenalina de tenir una idea, defensar-la, vendre-la i portar-la a terme. És a dir, des de la trinxera. ... Leer resumen completo

28.00€

26.60€

(eBook - formato digital)

LLENGUATGE PUBLICITARI. ESTRATGIES I CREATIVITAT PUBLICITRIES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JOSEP ROM RODRÍGUEZ; JOAN SABATÉ LÓPEZ

Resumen del eBook

El llenguate publicitari, títol i pal de paller daquest llibre que presentem, és linstrument que utilitza lactivitat publicitria per a posar en contacte lanunciant amb el consumidor i, per tant, nés la seva eina principal.

20.00€

19.00€

(eBook - formato digital)

ESTRATGIES DE COMUNICACIÓ I IMATGE EMPRESARIALS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JAIME LÓPEZ HERNÁNDEZ; ANA RICO GÓMEZ; MIKEL BARREDA DÍEZ

Resumen del eBook

Aquesta matria té com a objectiu lestabliment de les claus de disseny destratgies de comunicació al servei de la imatge de lempresa. Aquesta imatge sentén com el conjunt de les percepcions que el públic té de lorganització, i es construeix i es basa en les accions de comunicació emanades de la mateixa empresa, en concurrnci a (i en col·lisió, bviament) amb les accions originades per la resta dagents interventors del context social. ... Leer resumen completo

21.00€

19.95€

(eBook - formato digital)

Mostrando 1 a 30 de 57 resultados

Pág. 1 de 2