• Todos
 • Libros
 • eBooks
 • Películas
 • Dispositivos Tagus
 • Accesorios
InicioeBooksGallego

Idiomas

Precios

 • todos los Precios
  • Menos de (35)

Mostrando 1 a 30 de 35 resultados

XOGUETES PARA UN TEMPO PROHIBIDO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 18/04/2012
CARLOS CASARES MOURIÑO
GALAXIA

Resumen del eBook

E esta a decima edicion de Xoguetes para un tempo prohibido desde que no ano 1975 se edita a primeira. Unha novela retrato dunha xeracion, a dos anos 1960, nos que aqueles mozos universitarios cultos e brillantes, intelixentes e soñadores acaban embarrancando no escepticismo e na amargura. Unha obra que nos achega a un temp o e a uns personaxes marcados pola perda das ilusions e polos soños derramados. Esta novela foi galardoada co premio co que se conmemoraban os XXV anos da fundacion da Editorial Galaxia. Un retrato xeracional dun grupo de amigos na Compostela universitaria de fins do seculo XX. O circulo universitario no que Casares se moveu na sua epoca de estudante na universidade aparece aqui representado pola peripecia vital de Elias, que abrangue desde a sua infancia nunha pequena vila galega ata o seu traxico final nunha triste pension ourensa. Os sordidos anos da posguerra e o seu contrapunto, os esperanzados tempos da utopia revolucionaria, acaban no alcohol, na frivolidade e o desespero. Escrita con toda a brillantez e eficacia da narrativa moderna, e unha reflexion lucida sobre as ilusions perdidas e os soños non acadados. ... Leer resumen completo

4.31€

4.31€

(eBook - formato digital)

A CAMIONETA DA MEDIA RISA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 10/05/2011
CONCHA BLANCO
BRUÑO, 2011

Resumen del eBook

Hadrian era un neno que peregrinaba dun lugar a outro coa sua familia nunha camioneta cargada de quincallada para venderen nas romarias. Non sabemo-los anos que o rapaz sumaba pero polos seus olliños inocentes, polo seu andar, polos seus pes inquedos, o seu corpo saltareiro e as suas mans de boneco, serian uns sete. Quizais oito, pois a ruin e indiscriminada loita por sobrevivir castigara o seu corpo miudo. Mama Sinda e a estrela Thais, xunto con Hadrian, son as personaxes principais desta historia que, de certo, vos vai gustar. ... Leer resumen completo

3.48€

3.48€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
PATRIMONIO CULTURAL DA ALTA LIMIA. DISCURSO HISTORICO E ORDENACION DO TERRITORIO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2008
XULIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Resumen del eBook

Coa publicacion deste volumededicado ao patrimonio cultural da Alta Limia, completamos unha nova fase do proxecto A catalogacion do patrimonio cultural. Discurso historico e ordenacion do territorio. A Alta Limia, que inclue un estudo exhaustivo de todo o patrimonio que integra esta comarca, da que deixamos fora, por proble mas orzamentarios, os concellos de Calvos de Randin e Vilar de Barrio. A catalogacion dos bens inmobles, cunha dobre funcion de investigacion e de proteccion, tanto desde o ambito da lexislacion patrimonial como urbanistica, podese consultar na paxina www.altalimia.org, con diferentes campos de busqueda.A monografia, despois de analizar os obxectivos e metodoloxia do proxecto e de valorar as diferentes etapas historicas neste territorio, afonda no coñecemento dos diferentes elementos patrimoniais. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

MANUEL ANTONIO. OBRA COMPLETA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2012
XOSÉ LUÍS AXEITOS AGRELO

Resumen del eBook

Este volume, que recolle a obra en prosa de Manuel Antonio, forma parte dunproxecto conxunto entre a Real Academia Galega e a Fundacion Barrie epermitira, por fi n, a publicacion da obra completa do escritor rianxeiro.O devandito proxecto inaugura tamen unha nova coleccion, con vocacion defuturo, que se denominara Clasicos da Academia.Co titulo de Prosa literaria agrupamos un total de quince titulos querecollen os textos de creacion literaria, todos eles narrativos, ineditos na sua maior parte ... Leer resumen completo

3.07€

3.07€

(eBook - formato digital)

PIRATAS Y CONTRABANDISTAS DE AMBAS INDIAS Y ESTADO PRESENTE DE ELLAS (1693) (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2008
CLAYTON MCCARL MCCARL

Resumen del eBook

Piratas y contrabandistas de ambas Indias, y estado presente de ellas (1693) trata la historia de las incursiones extranjeras en los territorios ibericos de ultramar, tanto en Asia como en America. Tras ser desconocido por los estudiosos durante mas de 300 años, el manuscrito fue descubierto recientemente en la Hispanic Soc iety of America en Nueva York. Recoge un extenso anecdotario que no se encuentra en otras obras, presenta una galeria de personajes realmente extravagantes, y menciona una vasta bibliografia de libros de viaje, muchos de los cuales son hoy poco conocidos. Piratas y contrabandistas probablemente representa el primer intento por compendiar la historia de la pirateria hasta fines del siglo XVII en castellano. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

ARQUITECTURAS Y ARQUITECTOS EN LA DIOCESIS DE TUI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2008
ANA Mª PEREIRA MOLARES

Resumen del eBook

Arquitecturas y arquitectos en la Diocesis de Tui. Siglos XVII y XVIII, pretende ser una aproximacion a la realidad arquitectonica de la diocesis tudense, una region que por su caracter periferico y fronterizo dentro de España y tambien de Galicia, como tantas otras tierras de similares caracteristicas, ha sido una de las g randes olvidadas a la hora de abordar el estudio del arte gallego. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

PAROLANDO COA VIXENCIA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 20/04/2014
ANTONIO GARCIA TEIJEIRO

Resumen del eBook

Este libro es, ante todo, una conversacion poetica. Una conversacion con el pasado, con el recuerdfo, con la musica, con la poesia. Pero tambien es una busqueda poetica. Una busqueda del pasado, del recuerdo, de la musica, de la poesia. Versos que quiebran el silencio, que luchan por ser escuchados. Palabras escritas en voz alta, gritadas. Palabras que no quieren ser solo tinta sobre el papel ... Leer resumen completo

4.99€

4.99€

(eBook - formato digital)

ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACION. UN ENFOQUE REAL BASEADO NA EXPERIENCIA. (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 15/05/2013

Resumen del eBook

Este libro pretende ofrecer un punto de vista real a hora de como deseñar un sistema de informacion. Aporta un punto de vista innovador cunha perspectiva baseada en experiencias de traballo que busca sempre ofrecer solucions practicas a problematicas reais lonxe de modelos utopicos. Hoxe en dia compre ter coñecemento dun g rande numero de tecnoloxias, patrons de deseño e arquitecturas para escoller a mais axeitada en cada situacion. ... Leer resumen completo

(2 valoraciones)

2.90€

2.90€

(eBook - formato digital)

PRACER COMPARTIDO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 03/06/2014

Resumen del eBook

Seis relatos, seis historias sobre o desexo e os sentimentos, asemocions e as contradicions.Pracer compartidoGoce vividoDeleite imaxinado.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

NA AGONIA DOS OUTONOS EN SILENCIO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 28/01/2013
ANTONIO GARCÍA TEIJEIRO

Resumen del eBook

Sobre el cielo de este libro paira una fuerte atmosfera cargada de tristeza, que nos abraza entre su niebla de formas fascinantes para conducirnos hasta la memoria intima, tan cincelada, que el poeta apuntala incansablemente en todos y cada uno de sus poemas. Un libro que trata del paso del tiempo y de la soledad del ser hu mano, ademas de realizar un pequeño homenaje al mundo del jazz. ... Leer resumen completo

5.14€

5.14€

(eBook - formato digital)

FERRAMENTAS PARA AS MATEMATICAS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 19/11/2012
JUAN RAMÓN FERREIRO LÓPEZ

Resumen del eBook

Un compendio de actividades e problemas para traballar con nenos do 3º ciclo de primaria.

4.54€

4.54€

(eBook - formato digital)

FITOTOPONIMIA GALEGA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2008
GONZALO NAVAZA BLANCO

Resumen del eBook

Fitotoponimia galega e un exame da toponimia galega relativa a flora, a terminoloxia botanica e a outros campos semanticos proximos. Partindo do estudo dos toponimos da Galicia meridional, pero con referencias a toponimia de toda Galicia e doutras areas peninsulares, este volume ocupase do estudo etimoloxico, semantico e mo rfoloxico de cerca de 8000 nomes de lugar. A analise de cada unha das formas vai acompañada de atestacions medievais que corroboran a etimoloxia proposta e dan informacion sobre as primeiras documentacions e a historia dos toponimos. Gonzalo Navaza e profesor de Filoloxia Galega na Universidade de Vigo, membro da Comision de Toponimia e da Asociacion Galega de Onomastica. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

A INTEGRACION DAS LINGUAS REXIONAIS OU MINORITARIAS NO ESPAZO EUROPEO DA EDUCACION SUPERIOR: O GALEGO COMO CASO DE ESTUDO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2011
ALEXANDRE GAIFEROS PARRADO FREIRE MARÍA LUZ SUÁREZ CASTIÑEIRA; ALEXANDRE GAIFEROS PARRADO FREIRE

Resumen del eBook

A integracion das linguas rexionais ou minoritarias no Espazo Europeo da Educacion Superior. O galego como caso de estudo presenta unha analise en profundidade dos datos recibidos en resposta a un cuestionario enviado aos centros de ensino superior en Europa que ofertan cursos de lingua e cultura galega. Este estudo e indic ativo dos cambios que afectan ao ensino das linguas rexionais ou minoritarias, como resultado do proceso de converxencia dos sistemas de educacion superior en Europa. ... Leer resumen completo

4.00€

4.00€

(eBook - formato digital)

ENSAIO HISTORICO SOBRE A CULTURA GALEGA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 03/10/2012
XULIA ALONSO DIAZ
GALAXIA, 2009

Resumen del eBook

Unha biblioteca baseada nos feitos historicos, nos datos economicos, nas manifestacions esteticas e nas creacions populares da comunidade galega. Unha cultura cimentada na claridade e ao servizo de todos.

(4 valoraciones)
Guardado por:
 • 2 opiniones

4.20€

4.20€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
CARTAS A MURGUIA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 02/01/2013

Resumen del eBook

O epistolario de Murguia que custodia a Real Academia Galega, composto po algo mais de mil quinientas cartas, supon unha radiografia da vida cultural e intelectual da sociedade galegado seculo XIX. A traves das suas paxinas teremos ocasion de asistir a xestacion dalguns dos proxectos culturais que mais solidamente contribui ron a creacion dunha conciencia galeguista o londo da segunda mitade do seculo pasado. Precisan as cartas non poucos datos biograficos de Murguia, ademais de perfilar o seu talante liberal e democratico, sempre o servicio da idea de Galicia. Este primeiro volume do epistolario abarca as cartas recibidas por Murguia desde 1855 a 1867 onde o Diccionario de Escritores Gallegos e a Historia de Galicia ocupan os dias e afans do noso autor. O proxeto contempla completar a publicacion das restantes cartas en tres tomos, dous dedicados as cartas recibidas e o cuarto que recollera a correspondencia escrita por Murguia. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

A GALICIA ANTILLANA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2008
JOSÉ ANTONIO VIDAL RODRÍGUEZ

Resumen del eBook

Entre 1899 y 1960, cerca de 400.000 gallegos escogieron Cuba como su destino migratorio. Estos emigrantes transitaron por las activas redes migratorias que sus paisanos y familiares habman trazado desde finales del siglo XVIII.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

O DEBATE NORMATIVO DA LINGUA GALEGA (1980-2000) (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/02/2010
PABLO SANCHEZ VIDAL
FUND. PEDRO BARRIE DE LA MAZA, CONDE DE FENOSA

Resumen del eBook

O debate normativo da lingua galega (1980-2000) explora o proceso de codificacion ortografica e gramatical do noso idioma desde, aproximadamente, 1980 ate o ano 2000. A analise contida neste libro presenta a grafizacion e gramaticalizacion da lingua galega ao longo destes vinte anos como un intenso debate entre tres grandes correntes codificatorias (a orientacion autonomista, a orientacion reintegracionista e a orientacion lusofonofila) delimitadas metodoloxicamente entre si pola admision da tradicion grafica galega contemporanea, pola aceptacion do sistema grafico do portugues padron e pola reivindicacion explicita da identidade grafica plena co estandar luso, respectivamente. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

DICCIONARIO VACILANTE. BIERZO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 22/07/2012
PAULINO NOVO

Resumen del eBook

Un enredo linguistico, con humor e ingenio; un crucigrama vital; un maestro jugando con las palabras y sus dobles y triples sentidos. Una lectura amena y sugestiva.

4.99€

4.99€

(eBook - formato digital)

OS MORTOS DAQUEL VERAN (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 18/04/2012
CARLOS CASARES MOURIÑO
GALAXIA

Resumen del eBook

A aparicion do cadaver do boticario Ernesto Vilariño Dacal, morto supostamente en accidente ao comezo da Guerra Civil, pon en marcha unha investigacion xudicial escrita cunha linguaxe innovadora e unha extraodinaria solvencia narrativa.

4.81€

4.81€

(eBook - formato digital)

MAO TIANG PELOS TESOS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 13/02/2009
MONTSERRAT DEL AMO
BRUÑO

Resumen del eBook

Na afastada China esta a ocorrer algo extraordinario: a Vella Emperatriz convocou un concurso entre todos os habitantes do Imperio para elixir o que vai ser o futuro Emperador e o home da princesa Yin Li.Os apirantes chegan por centos, por milleiros, ante as portas do Palacio Imperial.Mao Tiang Pelos Tesos, un mozo coidador de parrulos, e sen dubida o mais humilde, torpe e despistado de todos eles¿, ainda que o seu espirito optimista, valente e xeneroso talvez nos reserve algunha sorpresa. ... Leer resumen completo

3.48€

3.48€

(eBook - formato digital)

O MEU NOME E STILTON, GERONIMO STILTON (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 27/02/2015
PLANETA, 2009

Resumen del eBook

Desde que contratei a miña nova axudante, Pinky Pick, ocorreume de todo: obrigaronme a pasar a Noitevella no Polo Norte, percorrin quilometros a deriva sobre un iceberg sen sequera unha misera codia de queixo a que botarlle o dente e bailei tango durante horas e horas.

Guardado por:
 • 4 personas

3.99€

3.99€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
BENVIDOS AO CASTELO DA ROCHA RAÑICAS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 27/02/2015
PLANETA, 2009

Resumen del eBook

Cando recibin aquela especie de carta, cain da cadeira coa sorpresa! Meu tio Esmilordo, o topo mais rañicas de toda Raticia, convidabame ao castelo para a voda do seu fillo Berton con Cloaquiña Mofeta-Fedorenta...

Guardado por:
 • 2 personas

3.99€

3.99€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
UNHA ALOUCADA VIAXE A RATIQUISTAN (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 27/02/2015
GERONIMO STILTON
PLANETA, 2010

Resumen del eBook

Eu odio viaxar. Daquela, que fago eu en Ratiquistan, a corenta graos baixo cero, nunha autocaravana de cor queixo? Preguntadello a meu avo, Trocado Furafollas, alcumado o Tanque...

Guardado por:
 • 2 personas

3.99€

3.99€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
NA PROCURA DA MARABILLA PERDIDA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 27/02/2015
PLANETA, 2009

Resumen del eBook

Todo comezou cun cafe con leite... Un cafe con leite? Pero, que que ten que ver o cafe con leite con toda esta historia? Si, asi comezou todo: a miña tola paixon por Provoleta, a expedicion a Illa Bolboreta na procura da Oitava Marabilla... Unha aventura fantastica, palabra de roedor!

3.99€

3.99€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
A CARREIRA MAIS DESATINADA DO MUNDO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 27/02/2015
GERONIMO STILTON
PLANETA, 2010

Resumen del eBook

Pinky preparoume outra das suas! Inscribiume a traizon na Carreira Mais Desatinada do Mundo sobre patins con foguetes... foi unha fin de semana de pesadelo! Ao final, xurovolo polos bigotes de meu avo, non via a hora de volver a oficina!

3.99€

3.99€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
O MISTERIO DO TESOURO DESAPARECIDO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 27/02/2015
GERONIMO STILTON
PLANETA, 2011

Resumen del eBook

Un galeon, un tesouro, unha illa! Ah, que incrible aventura nos marestropicais! Todo comezou coa chegada dunha carta que arrecendia alavanda, unha carta de miña querida tia NelaUn galeon, un tesouro, unha illa! Ah, que incrible aventura nos marestropicais! Todo comezou coa chegadadunha carta que arrecendia alavanda, unha ca rta de miña querida tia Nela ... Leer resumen completo

3.99€

3.99€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
VAITE DE AI, CARA DE QUEIXO! (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 27/02/2015
VV.AA.
PLANETA, 2011

Resumen del eBook

Que acontece? Quen anda pola cidade ocupando o meu lugar? Quen argalla para botarme fora de O Eco do Roedor? Por mil queixos de tetilla, non podia imaxinar que acabaria metido neste sarillo...

3.99€

3.99€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
LETRAS PRIMEIRAS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2009
HENRIQUE MONTEAGUDO
FUND. PEDRO BARRIE DE LA MAZA, CONDE DE FENOSA

Resumen del eBook

Esta obra constituye una exploracion sobre los origenes de la escritura en gallego hacia mediados del siglo XIII, centrada en la documentacion notarial, a partir del estudio de la version gallega del foro del Burgo de Caldelas (1250ca.), y atendiendo asimismo al contexto social e historico de la implantacion de la lirica co rtes en Galicia, a finales del s. XII. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

CALLAICA NOMINA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2008
JUAN JOSE MORALEJO ALVAREZ
FUND. PEDRO BARRIE DE LA MAZA, CONDE DE FENOSA

Resumen del eBook

Reune 19 trabajos sobre onomastica, toponimia e hidronimia, enfocadas en su estrato prelatino.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

O PROCESO DE CODIFICACION DO GALEGO MODERNO (1950-1980) (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2006
SERAFIN ALONSO PINTOS
FUND. PEDRO BARRIE DE LA MAZA, CONDE DE FENOSA

Resumen del eBook

O traballo que hoxe presentamos na Biblioteca Filoloxica Galega da Fundacion Pedro Barrie de la Maza e o texto da sua tese de doutoramento. Defendida na Facultade de Filoloxia da USC en setembro de 2005, mereceu para o seu tribunal a puntuacion de sobresaliente cum laude e pode entenderse como a culminacion de case unha dec ada de estudo dedicada ao galego escrito do periodo que vai desde os anos da posguerra ata a aprobacion da actual normativa oficial. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

Mostrando 1 a 30 de 35 resultados

Pág. 1 de 2