0,00
0

CUMHURIYETLE BIRLIKTE BÜYÜDÜM EBOOK

Biografías históricas universales

Biografías

Historia

Do?du?umda henüz Cumhuriyet kurulmam??t?. Bu aç?dan 'Cumhuriyetle Büyüdüm' diyebilirim.Çocuklu?um ve ilkokul y?llar?m Harf Devrimi, Tevhid i Tedrisat, Medeni Kanun vb. devrimlerin uygulanmaya ba?lad??? y?llard?. Ortaokul ve lise y?llar?m? Robert Kolejde geçirdim. Yahudi as?ll? Türkiye Cumhuriyeti vatanda?? olarak ?kinci Dünya Sava?? günlerini ya?ad?m. De?i?en ?stanbul ve Türkiye'yi gözlemledim. Kolejde Tarih Hocam?z Cami Baykurt'un ki?ili?imin geli?iminde emekleri çoktur. Sol fikirlere bu dönemde inanmaya ba?lad?m. Üniversiteye ba?lad???mda 'art?k bir ?eyler yapmak gerekir' anlay???yla ?efik Hüsnü'nün kurdu?u yasal TSEKP'e (T…
Do?du?umda henüz Cumhuriyet kurulmam??t?. Bu aç?dan 'Cumhuriyetle Büyüdüm' diyebilirim.Çocuklu?um ve ilkokul y?llar?m Harf Devrimi, Tevhid i Tedrisat, Medeni Kanun vb. devrimlerin uygulanmaya ba?lad??? y?llard?. Ortaokul ve lise y?llar?m? Robert Kolejde geçirdim. Yahudi as?ll? Türkiye Cumhuriyeti vatanda?? olarak ?kinci Dünya Sava?? günlerini ya?ad?m. De?i?en ?stanbul ve Türkiye'yi gözlemledim. Kolejde Tarih Hocam?z Cami Baykurt'un ki?ili?imin geli?iminde emekleri çoktur. Sol fikirlere bu dönemde inanmaya ba?lad?m. Üniversiteye ba?lad???mda 'art?k bir ?eyler yapmak gerekir' anlay???yla ?efik Hüsnü'nün kurdu?u yasal TSEKP'e (Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi) yak?nl???n? bildi?im ?stanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derne?ini arkada?lar?mla birlikte kurduk. Hür Gençlik gazetesini yay?nlad?k. Ard?ndan gözalt?lar, tutuklamalar geldi.Bir arac? vas?tas?yla Bursa Cezaevinde yatan Nâz?m Hikmet ve arkada?lar?n?n dokudu?u kuma?lar, bana geldi. Büyük bir heyecan ve ?evkle bu kuma?lar? satarak gelirinin Nâz?m'a ula?mas?n? sa?lad?m.Türkiye ??çi Partisi kuruldu. Mehmet Ali Aybar'?n te?vikiyle partiye kat?ld?m. Ya?am?m?n en güzel günlerini Partide geçirdim. 15 sosyalist milletvekilini TBMM'ye yollad?k. Yeni arkada?lar dostlar yolda?lar edindim.Birle?mi? Milletlere ba?l? FAO ( Uluslar aras? G?da Örgütü) projeleri için Afrika'ya gittim. Kara Afrika'n?n makûs tarihini de?i?tirme u?runa yürütülen ulusal ba??ms?zl?k mücadelelerine tan?kl?k ettim. Elimden geldi?i kadar Mozambik'te sosyalist kuruculuk çal??malar?na kat?ld?m. Birçok Afrika ülkesini gezdim.Emekli olup Türkiye'ye döndü?ümde Nâz?m Hikmet Kültür ve Sanat Vakf? yeni kurulmu?tu. O dönemden bugüne halen bu Vak?fta gönüllü olarak büyük bir k?vançla çal??maktay?m.

Información extra

Detalles del producto
Ficha técnica
Precio mínimo garantizado
Envío gratis a partir de 19 €
Recogida en librería gratis
Devoluciones gratis hasta 14 días
Recibe nuestras novedades en libros en tu email
Descuentos en libros, últimos títulos publicados y mucho más.
Espasa Calpe, S.A. y Tagus Books, S.L., tratarán tus datos personales para gestionar la relación contigo y para remitirte, por cualquier medio, información y comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios similares a los solicitados. Los datos sólo se cederán a empresas de nuestro grupo si nos das tu consentimiento y nunca a empresas ajenas al mismo. Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a otros derechos, como se explica en nuestra política de privacidad.
MaevaRandom House MondadoriGrupo PlanetaImpedimenta